Algemene voorwaarden Terpstra Zonwering & Rolluiken

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en iedere overeenkomst die betrekking heeft op de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door of namens Terpstra Zonwering & Rolluiken

Glasblazer 2b, 9502 KC Stadskanaal aan een wederpartij (hierna ‘afnemer’ genoemd), voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

b. Voorwaarden van een door Terpstra Zonwering & Rolluiken ingeschakelde tussenpersoon (‘dealer’) zijn alleen van toepassing op de overeenkomst tussen Terpstra Zonwering & Rolluiken en de wederpartij als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van Terpstra Zonwering & Rolluiken. Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Terpstra Zonwering & Rolluiken.

c. Voorwaarden van een afnemer zijn alleen van toepassing als deze niet strijdig zijn met de voorwaarden van Terpstra Zonwering & Rolluiken. Bij twijfel over de vraag of er sprake is van tegenstrijdigheid prevaleren de voorwaarden van Terpstra Zonwering & Rolluiken.

Artikel 2 Levering van de goederen, risico- en eigendomsovergang

a. Het risico van de goederen gaat over op afnemer op het moment van levering.

b. Terpstra Zonwering & Rolluiken, is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. Op de afnemer rust een afnameplicht. Kleine tekortkomingen heffen de plicht tot afname niet op.

c. Neemt afnemer goederen, die Terpstra Zonwering & Rolluiken voor levering aanbiedt niet af en is de reden hiervoor niet gelegen in een aan Terpstra Zonwering & Rolluiken toe te rekenen omstandigheid, dan gaat het risico op het moment van aanbieding over en komen alle kosten en schade, die Terpstra Zonwering & Rolluiken door de niet-afname maakt, respectievelijk lijdt, voor rekening van afnemer.

d. De eigendom van goederen gaat pas op afnemer over indien de prijs voor alle goederen inclusief de prijs voor eventuele montage en/of inbedrijfstelling, volledig is betaald. Bij niet tijdige, volledige betaling is Terpstra Zonwering & Rolluiken gerechtigd de goederen zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te (doen) nemen.

e. Afnemer is bevoegd de goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust, binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust echter niet bezwaren met zekerheidsrechten.

f. Terpstra Zonwering & Rolluikenn is niet gehouden tot enige vrijwaring van aansprakelijkheid van afnemer als houdster van de zaak.

Artikel 3 Leveringstermijnen

a. Een leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst definitief tot stand is gekomen. De overeenkomst is definitief tot stand gekomen indien Terpstra Zonwering & Rolluiken een bevestiging van de offerte, per e-mail of middels een door afnemer ondertekende offerte, en een aanbetaling van 10% van de totale order heeft ontvangen. Terpstra Zonwering & Rolluiken verricht geen meetwerkzaamheden zolang de plaats waar de goederen moeten worden gemonteerd nog niet is opgeleverd.

b. Indien betaling vooraf is overeengekomen, geldt als extra vereiste voor de aanvang van de leveringstermijn de ontvangst van de overeengekomen betaling.

c. Leveringstermijnen gelden als streeftermijnen. Van termijnoverschrijding is pas sprake wanneer Terpstra Zonwering & Rolluiken als gevolg van een voor haar rekening komende omstandigheid niet of niet ten volle presteert binnen een door afnemer schriftelijk gestelde, redelijke nadere termijn. Bij vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens afnemer toe te rekenen omstandigheden, wordt de leveringstermijn met zoveel dagen verlengd als Terpstra Zonwering & Rolluiken redelijkerwijs nodig heeft om de ontstane vertraging ongedaan te maken.

d. Schade, waaronder extra kosten of rentederving, die Terpstra Zonwering & Rolluiken door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst wegens voor rekening van afnemer komende omstandigheden lijdt, komt voor rekening van afnemer en dient na opgave door Terpstra Zonwering & Rolluiken direct te worden vergoed.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

a. Prijzen zijn gebaseerd op levering en uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende gewone werkuren bij Terpstra Zonwering & Rolluiken. Alle prijzen zijn exclusief vervoer en BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 Betaling

a. Betaling dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de factuurdatum plaats te vinden door bijschrijving op een bank- of girorekening van Terpstra Zonwering & Rolluiken zonder aftrek van kosten of een korting. Orders worden slechts in bestelling genomen na een aanbetaling van 10% van het totale orderbedrag.

b. Verrekening met vorderingen op Terpstra Zonwering & Rolluiken is niet toegestaan, tenzij het een uitdrukkelijk en schriftelijk door Terpstra Zonwering & Rolluiken erkende vordering betreft.

c. Bij niet tijdige betaling is afnemer direct in verzuim en is hij, onverminderd eventuele andere rechten van Terpstra Zonwering & Rolluiken ten aanzien van niet tijdige betaling, vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling over de achterstand een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd. Vervallen rente draagt na één jaar eveneens rente. Alle kosten met betrekking tot een eventuele (buiten)gerechtelijke incasso komen voor rekening van afnemer en bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.

d. Heeft Terpstra Zonwering & Rolluiken redelijke grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichting door afnemer, bijvoorbeeld door een naderende surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, stillegging, liquidatie, eerdere niet tijdige betalingen e.d., dan kan Terpstra Zonwering & Rolluiken alsnog volledige contante betaling vooraf of bij levering verlangen. Wordt deze betaling geweigerd dan kan Terpstra Zonwering & Rolluiken naar haar keuze de uitvoering van haar verplichtingen opschorten dan wel de betreffende overeenkomst ontbinden. Deze bepaling laat het recht van Terpstra Zonwering & Rolluiken op schadevergoeding onverlet.

Artikel 6 Overmacht

a. Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van Terpstra Zonwering & Rolluiken of afnemer ligt. Als zo’n omstandigheid geldt in ieder geval: oproer, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, bedrijfsbezetting, werkstaking, boycot, blokkade, natuurramp, (kern)explosie, ernstige brand, uitstroming van giftige of anderszins gevaarlijke stoffen of gassen, uitval van toevoer van energie, een overheidsmaatregel - eventueel ook een buitenlandse, zoals bijvoorbeeld een in- en uitvoerverbod, een levering- of productieverbod, tekortschieten door een leverancier of andere hulppersoon door overmacht in de zin van dit lid, een en ander ongeacht de voorzienbaarheid ervan.

b. Bij tijdelijke overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmachtsituatie negentig of minder dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt, worden de verplichtingen betreffende dat deel van de overeenkomst dat door de overmacht wordt getroffen, opgeschort. Bij blijvende overmacht, waarvan sprake is wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig aaneengesloten kalenderdagen duurt of direct duidelijk is dat zich die situatie zal voordoen, heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst, voor zover door overmacht getroffen, te ontbinden waardoor de wederzijdse verplichtingen betreffende het ontbonden deel komen te vervallen c.q. ongedaan dienen te worden gemaakt.

Artikel 7 Tekortkomingen, herstel

a. Terpstra Zonwering & Rolluiken verhelpt alleen een tekortkoming ten aanzien van geleverde goederen en de daarbij behorende werkzaamheden indien afnemer aantoont dat deze het gevolg is van een uitsluitend vóór de levering c.q. voltooiing van het werk gelegen en tevens aan Terpstra Zonwering & Rolluiken toe te rekenen oorzaak (bijvoorbeeld: ondeugdelijk materiaal, gebrekkige fabricage en/of montage en/of assemblage) en/of bestaat uit het ontbreken van een uitdrukkelijke toegezegde eigenschap. Terpstra Zonwering & Rolluiken bepaalt op welke wijze de tekortkoming wordt verholpen, bijvoorbeeld: reparatie, vervanging en/of heruitvoering van het werk. Bij het verhelpen van tekortkomingen geldt dat de tekortkoming afnemer binnen twaalf maanden na de datum van fabricage van het geleverde/gemonteerde/geassembleerde goed bekend is geworden en vervolgens binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk aan Terpstra Zonwering & Rolluiken is gemeld.

b. Na het verstrijken van de termijn van twaalf maanden rust er op Terpstra Zonwering & Rolluiken geen herstelplicht meer. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt geheel wanneer Terpstra Zonwering & Rolluiken niet de volledige medewerking krijgt bij het onderzoek naar een tekortkoming en/of bij het uitvoeren van het herstel en wanneer herstelwerkzaamheden zonder uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van Terpstra Zonwering & Rolluiken door anderen zijn verricht.

c. Terpstra Zonwering & Rolluiken is altijd gerechtigd herstelwerkzaamheden uit te voeren. Slaagt Terpstra Zonwering & Rolluiken hierin echter niet binnen een redelijke termijn, dan heeft afnemer recht op een vermindering van de (koop)prijs van het desbetreffende goed of de desbetreffende dienst overeenkomstig de mindere waarde van dat goed of die dienst. Kan gehele of gedeeltelijke handhaving van de desbetreffende overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer worden verlangd, dan kan deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 8 Uitsluiting aansprakelijkheid, vrijwaring

a. Terpstra Zonwering & Rolluiken draagt geen aansprakelijkheid voor schade uit welke hoofde en om welke reden ook, tenzij aan haar zelf opzet of zeer ernstige nalatigheid kan worden verweten.

b. Afnemer vrijwaart Terpstra Zonwering & Rolluiken voor schade die wordt geleden door een derde als gevolg van het gebruik van goederen die aan afnemer geleverd zijn.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op overeenkomsten tussen Terpstra Zonwering & Rolluiken en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

b. Alleen de Rechtbank in Groningen is bevoegd kennis te nemen van en te oordelen over geschillen in verband met een overeenkomst tussen Terpstra Zonwering & Rolluiken en afnemer.

c. Indien er een geschil is of dreigt te ontstaan heeft Terpstra Zonwering & Rolluiken het recht door één of meer onafhankelijke deskundigen bij de afnemer een expertise te laten verrichten.

Terpstra zonwering & Rolluiken altijd de beste kwaliteit in zonwering of rolluiken.

Komt u gerust eens langs, de koffie staat klaar.